card

-- Монгол орны ойн сан нь нийт нутаг дэвсгэрийн 7.8%-ийг эзэлдэг. -- Сүүлийн 20 жилд 1.2 сая га ойн талбай хорогдсон. -- Манай орны газар нутгийн 80-аад хувь нь цөлжилтөнд их бага хэмжээгээр өртөөд байна. -- Улаанбаатар хот 10 гаруй жилийн дараа гэхэд цөлжиж эхлэнэ. -- Монгол орны жилийн дундаж температур 1.9 градусаар дулаарсан. Энэ нь дэлхийн дунджаас илүү үзүүлэлт юм. -- 2011 оны усны нэгдсэн тооллогын дүнгээр 551 гол горхи тасарсан, буюу шургасан, ширгэсэн байна.              Лесной фонд Монголии составляет 7,8% от общей территории. -- Около 80% территории Монголий страдает от опустынивания.-- По данным переписи 2011 года, 511 рек и ручьев высохли.-- За последние 20 лет было потеряно 1.2 млн. Гектаров лесных земель.-- Среднегодовая температура в Монголии составляет 1.9 градуса тепла. Это больше, чем в среднем по миру.-- Улан-Батор начнет опустынивание более чем на 10 лет.           Mongolia' s forest fund locate 7.8% of total landscape. --  In Mongolia, over the past 20 years 1,2 million hectares of forest area have been lost.--  Around 80% of our country's landscape is affected by desertification.--  The capital Ulaanbaatar will begin desertification after 10 years.--  The average annual temprature in Mongolia is increasing 1.9 degrees. This is more than the global average.--  According to the 2011 of ''National water census'', 511 rivers and streams have dried up.          モンゴル国の林,森林は全地域の7,8%を締めています。 -    近20年間で1,2千万平方メートル地域が砂漠化されています.    -    首都ウラーンバートルも10年間ならず砂漠化されると予想されています.    -    モンゴル国の平均的な温度は1.9温度で温暖化され、これが世界標準を上回っています。  -     モンゴル政府から行った2011年の調査で、551件の川と河、泉などが小水、消滅となったと結果が報告されています。    몽골의 산림은 총 영토의 7,8%를 차지합니다.   -    최근 20년 동안 1,2 헥타르 산림이 없어졌습니다.    -    최근 20년 동안 1,2 헥타르 산림이 없어졌습니다.    -    우리 나라 영토의 80%는 어느 정도 사막화되고 있습니다.    -    울란바타르시에서 10년 후에 사막화가 시작됩니다.    -    몽골 연평균 기온은 1,9도로 따뜻해졌습니다.이것은 세계 평균보다 높은 수준입 니다.    -    2011년 수도 종합계산으로 511개 강이 끊어지고, 말랐습니다.                     蒙古国的森林面积占蒙古国总面积的7.8%。    -     最近二十年森林的面积减少了一百二十万公顷。  -    我国大约百分之八十的领土已经开始变成了沙漠。    -     乌兰巴托市再过十年也会出现沙漠化现象。   -      蒙古国平均每年空气气温上涨1.9度,这个数值跟全世界的平均空气温度相比算是比较高的。   -     2011年的水资源调查结果显示我国的河流少了511条。   

/

Ногоон мэдээ, мэдээлэл

Энтертaйнмент мэдээ

Шинэ техник технологи

График үзүүлэлт

Facebook –ийн дэмжигчид
Бидний тарьсан модны тоо
Бидний байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тоо
Ногоон бүлгийн тоо
Ногоон бүлэгт нэгдсэн гишүүд
Сайтын хандалтын тоо

ЦУВРАЛ НЭВТРҮҮЛЭГ, СУРГАЛТ

 

Хамтран ажиллагч байгууллагууд

  • Төв аймгийн байгаль аялал жуулчлалын газар
  • Шинжлэх ухаан технологийн сан